Officers and Directors

 

Xu Yongchang, Business Director

wcndt2008@163.com

139-0171-2723

 

John Kinsey, Chair

Jkinsey@caltrop.com

138-1698-4722

 

Ji Jingyuan, Vice Chair

Mib8888@163.com

137-6412-4215

 

Zhu Yaqing, Treasurer

chsndt2008@163.com

136-0169-1595

Testino Wang, Secretary

lwang@caltrop.com

138-1891-7937